PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOMAGOLD, NIP: 6482481827,
                                                                                 adres siedziby: ul.Karłowicza 9 41-800 Zabrze

2. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Może również Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

3. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Zgłoszeń może Pani/Pan dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – gabinet@stomagold.pl.
Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych – ul. Karłowicza 9, 41-800 Zabrze.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

6. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. STOMAGOLD nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.

9. Okres czasu przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę. Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty złożenia zamówienia, dane zarejestrowanych użytkowników oraz osób zapisanych na newsletter będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 2 lat.


Pozdrawiamy serdecznie, 

STOMAGOLD Dental Studio

Telefon Stomagold Dental Studio

Adres Stomagold Dental Studio

E-mail Stomagold Dental Studio

Gabinet STOMAGOLD 41-800 Zabrze, ul Karłowicza 9 NIP: 6482481827, REGON: 366397212